Leveringsvoorwaarden Momentum Bestuursadvies

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Momentum Bestuursadvies. Afwijkingen kunnen schriftelijk overeen worden gekomen en gelden slechts voor de specifieke opdracht waarop de afwijking betrekking heeft.

2. Dienstverlening
Bevestiging of bekrachtiging van een opdracht geschiedt via een email (reply) van de opdrachtgever waarin akkoord wordt gegeven.

Dienstverlening kan zowel op uurbasis als op verrichtingenbasis plaats vinden. In beide gevallen geldt dat voorafgaande aan de dienstverlening of opdracht schriftelijk/via email het tarief overeen wordt gekomen.

Zonder andere afspraken gelden bij vervolgafspraken de tarieven die eerder overeengekomen werden. Bij vervolgopdrachten volstaat een mondeling akkoord.

Momentum Bestuursadvies behoudt zich het recht voor onvoorziene kosten die het afgesproken bedrag overstijgen na een duidelijke verantwoording en overleg met de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Kwaliteit
Momentum Bestuursadvies zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens goed vakmanschap uitvoeren. Geregeld zal Momentum Bestuursadvies zich laten scholen om kennis en expertise actueel te houden.

Momentum Bestuursadvies behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor de uitvoer van delen van de opdracht. Daarover zal de opdrachtgever vooraf worden geïnformeerd. Bij assessments wordt standaard een derde (acteur) ingeschakeld.

De opdrachtgever draagt zorg voor de gegevens die Momentum Bestuursadvies noodzakelijk acht voor adequate uitvoering van de opdracht. Indien deze gegevens ontbreken behoudt Momentum Bestuursadvies zich het recht voor de opdracht op te schorten.

4. Wijziging
Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht wijziging of aanpassing noodzakelijk lijkt zullen nieuwe afspraken, inhoudelijk en/of financieel in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gemaakt. Het tijdstip van voltooiing van de opdracht kan daardoor worden beïnvloed.

5. Annulering
Indien een afspraak binnen 5 werkdagen voor aanvang van de geplande sessie wordt uitgesteld of geannuleerd zal 50% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht. Bij annulering op de dag zelf zal 100% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

Dat neemt niet weg dat Momentum Bestuursadvies zich bij uitstel of annulering het recht voorbehoudt bij de opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor verplichtingen aan derden die niet meer te annuleren zijn.

6. Klachten
Klachten kunnen te allen tijde kenbaar worden gemaakt. Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen 14 dagen na constatering waarna opdrachtgever opdrachtnemer een redelijke termijn dient te geven om na overleg gebreken of vermeende gebreken te herstellen.

7. Intellectueel eigendom
Tenzij anders overeengekomen behoudt Momentum Bestuursadvies de auteursrechten van alle verstrekte materialen, modellen, presentaties, rapportages en dergelijke. Deze mogen niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, vermenigvuldigd of gebruikt zonder vooraf toestemming te vragen bij Momentum Bestuursadvies.

Momentum Bestuursadvies behoudt zich het recht voor de door de opdracht uitgebreide kennis en ervaring in te zetten bij vervolgopdrachten. Dit voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens en informatie worden doorgegeven.

8. Aansprakelijkheid
Momentum Bestuursadvies is niet aansprakelijk voor schade of vermeende schade die direct of indirect door de dienstverlening is ontstaan.

9. Betaling
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.

Alle kosten die worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever.

10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende niet voorziene oorzaken waarop Momentum Bestuursadvies geen invloed uit kan oefenen maar die opdrachtnemer verhinderen de opdracht uit te voeren.

Bij overmacht worden de verplichtingen van Momentum Bestuursadvies opgeschort.

11. Wijziging
Momentum Bestuursadvies is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het in de voorwaarden aangegeven tijdstip. Opdrachtnemers die regelmatig met Momentum Bestuursadvies samenwerken zullen bij wijzigingen een bericht ontvangen.

Momentum Bestuursadvies Arnhem, januari 2021