Beoordeling van de bestuurder

De werkgeversrol, meer in het bijzonder de beoordeling van de bestuurder, is van eminent belang voor het succes van de organisatie en een goed functionerende governance. Als de bestuurder al wat langer in het zadel zit lopen vertrouwen op basis van werkelijke prestaties (confidence) en vertrouwen op basis van gedeelde moraliteit (trust) steeds meer in elkaar over. De governance is gebaat bij een goede objectieve beoordeling en heldere feedback. Toch wordt daar in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht soms onvoldoende tijd en aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld omdat andere, lopende zaken alle vergadertijd opslokken. Daardoor:

  • Worden er soms te snel of te veel concessies gedaan aan het functioneren van de bestuurder
  • Is er soms een ongefundeerd optimistisme over (het zelflerend vermogen van) de bestuurder
  • Kunnen signalen uit de organisatie over de bestuurder niet altijd goed geplaatst worden
  • Wordt er niet altijd een goede balans gevonden tussen steunen en sturen
  • Is er soms geen goed beeld van de motivatie en vitaliteit van de bestuurder

Om periodiek een goed beeld te krijgen van de kracht en de kwetsbaarheid van de bestuurder is een 360° feedback onderzoek een probaat middel.  Tijdens het onderzoek worden collega’s en eventueel externe betrokkenen door een objectieve buitenstaander geïnterviewd over het functioneren van de bestuurder en ontstaat er helderheid op bovengenoemde vlakken.

Zo kan inhoud worden gegeven aan goed werkgeverschap. Bovendien wordt een 360° feedback onderzoek door de respondenten, waaronder de bestuurder zelf, vaak zeer gewaardeerd. De bestuurder zelf heeft altijd een belangrijke rol in het transparante proces dat vooraf gaat aan de interviews. Onder andere bij het opstellen van de vragenlijst en de uitnodiging van de respondenten. Eén en ander accentueert de zorgvuldigheid waarmee binnen de organisatie naar het menselijk kapitaal wordt gekeken en biedt een podium aan alle betrokkenen. Meedoen is voor respondenten altijd vrijwillig en anoniem. Momentum Bestuursadvies heeft veel ervaring met het begeleiden van dergelijke processen.


Wij zijn zeer content met de evaluatie van onze bestuurder. Het heeft ons op bepaalde punten een zeker inzicht gegeven dat er vooraf niet of onvoldoende was. Op zich wellicht ook niet verwonderlijk want we spreken haar uitsluitend in en rond vergaderingen.

Hans: Voorzitter remuneratiecommissie Hogeschool