Privacyverklaring Momentum Bestuursadvies

1. Algemeen
Bij Momentum Bestuursadvies wordt gewerkt met persoonlijke en soms vertrouwelijke gegevens. U kunt er als klant, deelnemer, leverancier en samenwerkingspartner vanuit kunnen gaan dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn en vertrouwelijk worden behandeld. Dit houdt o.a. in dat Momentum Bestuursadvies:

– U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
– Persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden verzamelt, gebruikt en verwerkt;
– Passende maatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen;
– U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt;
– Gegevens niet langer bewaart of verwerkt dan noodzakelijk.

In deze verklaring geven we aan hoe we die vertrouwelijkheid waarborgen.

Door het inschakelen van Momentum Bestuursadvies accepteert u ons privacybeleid en geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor onze dienstverlening.


2. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
– naam en voornaam
– bedrijfsnaam en functie
– zakelijke contactgegevens (telefoon, emailadres)

Persoonsgegevens van deelnemers in onze programma’s en trajecten – naam en voornaam
– geslacht
– geboortedatum

– adres en woonplaats
– telefoon en email-adres – bedrijfsnaam en functie – testgegevens

3. Bijzondere persoonsgegevens
Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dit soort bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld of verwerkt.

4. Doeleinden en grondslagen
Momentum Bestuursadvies verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Met name kunnen genoemd worden:

• Om met u te kunnen corresponderen over de opdracht.
• Om u te kunnen benaderen over onze dienstverlening.
• Om onze opdrachten inhoudelijk goed uit te kunnen voeren. • Om offertes en rapportages goed te kunnen adresseren.

Verder wordt gewerkt conform de beroepsethische regels van het Nederland Instituut voor Psychologen (psynip.nl)

5. Betrokkenheid van en delen met derden.
Momentum Bestuursadvies kan andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren. Het kan hierbij gaan om een externe consultant, acteur, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om een ict-systeem of -platform waarmee we werken. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Momentum Bestuursadvies de juiste afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeengekomen. Momentum Bestuursadvies stelt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid beschikbaar aan derden die geen directe betrokkenheid hebben bij de dienstverlening zoals die met u is overeengekomen.

6. Bewaartermijnen
Momentum Bestuursadvies slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.
Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar;
• Voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft prijs te stellen op een langere bewaartermijn;
• Uw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met uw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld.

Voorafgaand hebt u inzage en kunt u nadere toelichting vragen; • Uw coachdossier: 2 jaar.

7. Uw rechten
U hebt het recht op:

Inzage in uw persoonsgegevens.
Informatie over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken. Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
Wissen van uw persoonsgegevens.
Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Een kopie van uw persoonsgegevens.

8. Vragen, verzoeken en klachten
Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Momentum Bestuursadvies
T.a.v. Monique Meeuwisse
Telefoon: 06-24898085
Email: monique@momentumbestuursadvies.nl
U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk antwoord.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

9. Versiebeheer van dit privacyreglement
Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in januari 2021.